NAŠE VIZE

Prostředí podněcující tvořivost a zvídavost
V ZŠ TRNKA budeme vytvářet takové prostředí, které dětem umožní rozvíjet jejich přirozenou tvořivost a zvídavost. Naším cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k učení a abychom posílili jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání.


Aktivní vzdělávací metody a přístupy
Učitelé budou při výuce uplatňovat formy kooperativního učení, individuálního učení a frontálního učení. Učitelé budou využívat například tyto metody: Konstruktivistická pedagogika, Projektové vyučování, Problémové učení, Metody Kritického myšlení, Metody rozvoje čtenářských strategií, Metody rozvoje finanční gramotnosti, diskuse a debata.  Pro posílení sociálních dovedností a vztahů bude škola podporovat spolupráci žáků napříč věkovým spektrem.


Malé třídní kolektivy
Ve třídách bude maximálně 16 dětí, celkový počet žáků školy by neměl přesáhnout 150.


Partnerský přístup
Vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči budou v naší škole založeny na vzájemném respektu. Dobré sociální vztahy na půdě školy považujeme za stejně důležité jako akademické znalosti, a proto o ně budeme pečovat.


Osobnost učitele
Učitelé v ZŠ TRNKA budou osobnosti, které půjdou dětem příkladem a zprostředkují jim pro život důležité hodnoty, jako jsou svoboda, zodpovědnost, samostatnost, ale i sebedisciplína a schopnost se rozhodovat, pomáhat a být prospěšný sobě, druhým i společnosti. Učitelé budou mít jasnou představu, kam a jakým způsobem chtějí žáky dovést, přitom však zachovají prostor pro jejich samostatné myšlení a rozhodování.


Individuální přístup
Učitelé budou při výuce respektovat individuální tempo a úroveň znalostí jednotlivých žáků. Odlišným možnostem a potřebám žáků budou schopni přizpůsobit učivo a učební metody a postupy. Učitelé budou podporovat všestranný rozvoj žáků a zajímat se o jejich názory a připomínky.


Rozvoj sociálních dovedností
Za důležité považujeme rozvíjet sociální dovednosti žáků. Děti se budou učit navazovat a upevňovat vzájemné vztahy, spolupracovat při řešení úkolů, respektovat své okolí a zvládat případné konfliktní situace. Budou se učit porozumět samy sobě, vnímat dopady svého jednání, poznávat vlastní hodnotu a budovat sebedůvěru.


Spolupráce s rodiči
Jsme přesvědčeni, že rodiče do školy patří a jsou její nedílnou součástí. V ZŠ TRNKA budeme proto podporovat otevřenou komunikaci s rodiči žáků a jejich zapojení do aktivit školy.


Propojení s místní komunitou
ZŠ TRNKA chce být aktivní součástí místního společenství. Budeme se podílet na organizaci akcí pro veřejnost a podporovat společensky prospěšné aktivity. Žáky školy povedeme k aktivní účasti na společenském dění, například prostřednictvím školních projektů.