UČITELÉ

MGR. MARKÉTA SVOBODOVÁ

třídní učitelka třeťáků ve šk. roce 2018/19

 

Marketa_Svobodova

Jmenuji se Markéta Svobodová, bydlím v Dobříši a je mi 43 let. Mám čtyři děti.

Profesní portfolio:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení či matematice podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké. Absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Co je pro mě při práci důležité:

Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy – věřím, že toto vše děti i rodiče v ZŠ Trnka najdou.

Těším se na vás!


MGR. JANA ZAJÍCOVÁ

třídní učitelka čtvrťáků a páťáků ve šk. roce 2018/19

 

Jana_Zajicova

Jmenuji se Jana Zajícová, bydlím v Dobříši, je mi 43 let. Mám tři děti, které jsem do jejich 10 let vzdělávala v domácí škole. Ve školním roce 2014/15 jsem učila na 2.ZŠ Dobříš, v roce 2015/16 na základní škole ve Slapech, od školního roku 2016/17 učím v ZŠ TRNKA.

Profesní portfolio:

Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Měla jsem příležitost vidět zblízka, jak učit angličtinu jako cizí jazyk.

Co je pro mě při práci důležité:

Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Těším se na Vás


MGR. HANA OŠŤÁDALOVÁ

třídní učitelka druháků ve šk. roce 2018/19

 

Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 40 let. Mám dvě děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio:

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité:

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě.  Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


KATEŘINA BUDÍKOVÁ

třídní učitelka prvňáčků ve šk. roce 2018/19


MGR. SOŇA WOJNAROVÁ

učitelka angličtiny

 

Jmenuji se Soňa Wojnarová, bydlím v Dobříši, je mi 38 let. V ZŠ TRNKA učím angličtinu od září 2017.

Profesní portfolio:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor angličtina – němčina pro 2. stupeň. V rámci dalšího vzdělávání jsem ještě dostudovala učitelství angličtiny pro 3. stupeň a dospělé na PF UK a absolvovala různé metodické semináře pro výuku obou jazyků. V letech 2006-2011 jsem vyučovala na 1.ZŠ Dobříš. Od roku 2012 jsem začala pracovat jako freelance lektor cizích jazyků, což mi umožnilo si práci zorganizovat tak, že jsem mohla vystudovat filologický obor finština a švédština na FF UK a v rámci výměnných programů strávit několik měsíců ve Finsku (Alkio-opisto, kurz Psychologie ve vzdělávání), což pro mě bylo přínosem nejen po jazykové ale především po profesní stránce (způsob výuky a fungovaní vztahů učitele a žáka / studenta).

Co je pro mě při práci důležité:

Při výuce se snažím si uvědomovat, že se jedná o oboustranný proces, kdy se učí děti a já jako vyučující získávám zpětnou vazbu (často velmi přímou a upřímnou) k tomu, co a jak učím a co bych mohla změnit. Domnívám se, že u výuky jazyků platí důraz na komunikaci  dvojnásob, a snažím se vést studenty (bez ohledu na věk) k tomu, aby jazyk jako nástroj komunikace skutečně používali a se nebáli v něm komunikovat. Smyslem není hledat chyby, ačkoliv i práce s chybou je důležitá, ale že pro to, abychom skrze jazyk objevovali svět a učili se nové věci, ho nemusíme ovládat perfektně a bez chyb. Chyby jsou součástí každého vývoje, každý se vyvíjíme a učíme svým tempem.


FRANTIŠKA VANDASOVÁ

učitelka výtvarné a pracovní výchovy

 

Jmenuji se Františka Vandasová, bydlím na Dobříši, je mi 36 let. Mám 5 dětí ve věku 3 – 12 let. V současné době se věnuji rodině, studiu VŠ a výtvarné pedagogice v ZŠ Trnka.

Profesní portfolio:

Po ukončení všeobecného gymnázia jsem studovala jeden rok na PřFUK a dále 2 roky na VOŠUP v Praze obor Malba a přidružené techniky. V letech 2010 – 2018 jsem vedla výtvarné kurzy pro děti ve věku 3 – 12 let v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Věnuji se volné tvorbě, uspořádala jsem několik samostatných výstav na regionální úrovni a účastním se výstav společných.

Co je pro mne důležité?

Při práci s dětmi je pro mne důležité snažit se spoluvytvářet příjemné prostředí, kde se děti cítí dobře a mohou tvořit volně a rozvíjet se. Ráda děti seznamuji s novými výtvarnými technikami a přístupy, společně se kontaktujeme s uměním a hledáme v něm inspiraci. Dětem přeji, aby nacházely v našem společném výtvarném bádání tu svojí cestu.


VÁCLAV NEKOLNÝ

učitel hudební výchovy